Tag Archives: shuri-te;

okinawa karate

okinawa karate the origins of kyokushin karate Toyama Kanken: naha-te Ohtsuka Hironori: Wado ryu Shimoda Takeshi: Gichin Funakoshi’s assistant Funakoshi Gichin:  founder of shotokan karaté Motobu Choki brother of Motobu Choyu, founder of Motobu-ryu Mabuni Kenwa: Shito-Ryu Nakasone Genwa: shotokan Taira Shinken: Ryukyu Kobudo, branch of Okinawan Kobudo   According to ancient Okinawan legend, Karate

Read More